Beredskap og kriseledelse

Kommunen har ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap i lokalsamfunnet. Dette arbeidet handler om tiltak for å forebygge og å ta hånd om hendelser og situasjoner som truer liv, helse, miljø og viktige samfunnsverdier.

Kriseledelse

I kritiske situasjoner er det viktig at kommunen har en kriseledelse som kan komme sammen på kort varsel. Kriseledelsen skal innhente opplysninger om situasjonen i kommunen, ta beslutninger om, og sørge for iverksetting av tiltak for å hindre skader på personer, miljø og materielle verdier.

Kriseledelsen har også fullmakter til å disponere og prioritere ressurser fra kommunens side i dette arbeidet. Kriseledelsen skal holde kontakt med lokal redningssentral (LRS) og kan bestemme om det skal søkes hjelp fra Sivilforsvaret, Forsvaret, Heimevernet, frivillige hjelpeorganisasjoner, lokale idrettslag eller andre.

Kommunens kriseledelse består av:

Kommunenes kriseledelse
Rolle Navn Mobil
Ordfører, pressetalskvinne Tove Henøen 92689727
Rådmann Anders Skipenes 48167112
Varaordfører Jan Arve Dyrnes 93600866
Beredskapskoordinator Jan Morten Dale 90756018
Kommunalsjef oppvekst Odd-Eirik Bergheim 48052746
Enhetsleder teknisk drift og anlegg Heidi Rønning 40637287
Brannsjef Jens Petter Husøy 95819249
IKT-ansvarlig Eystein Skjærpe 41087271
Enhetsleder Sørviskontoret Merete Rødal 95961024
Kommuneoverlege Petter Holen 97581502
Loggfører, arkivleder Elisabeth Sande Mathisen 94849322

Psykososialt kriseteam

Kommunen har et eget psykososialt kriseteam som bistår i forbindelse med ulykker og krisesituasjoner.

Kriseinformasjon

En viktig oppgave for kriseledelsen er å utarbeide og sende ut informasjon til innbyggere og media. I forbindelse med kriseplanen er det derfor utarbeidet en egen informasjonsplan for krisesituasjoner.

Råd om egenberedskap

Selv om vi lever i et trygt og stabilt samfunn, er risiko- og trusselbildet i Norge sammensatt og i endring. Les mer om hvordan du kan forberede deg på en best mulig måte i artikkelen "Råd om egenberedskap"

Kontaktinformasjon

Tove Henøen
Ordfører
E-post
Mobil 926 89 727
Anders Skipenes
Rådmann
E-post
Mobil 481 67 112