Skoleskyss

Bor du over en bestemt avstand fra skolen eller har du en særlig farlig eller vanskelig skolevei, har du rett til skoleskyss.

Er du funksjonshemmet eller midlertidig skadet eller syk, har du også rett til skyss til og fra skolefritidsordningen (SFO).

Hvem kan få tilbudet?

Avstanden mellom skole og hjem må overstige

  • 2 km for grunnskolens 1.trinn
  • 4 km for grunnskolens 2. til 10. årstrinn.

Avstanden måles fra dør til dør, og langs korteste farbare veg eller gang- og sykkelsti. Er du elev i grunnskolen og har en spesielt farlig eller vanskelig skolevei. har du rett til fri skoleskyss uavhengig av hvor stor avstanden er. Dette gjelder også om du er funksjonshemmet eller midlertidig skadet eller syk.

Går du på privatskole, har du rett til skoleskyss bare innenfor grensene av den kommunene/fylkeskommunen der du bor.

Søknadsfrist

Fortløpende.

Slik søker du

Søknad om gratis skoleskyss skal sendes skolen din.

Erklæring vedrørende tilrettelagt skyss finner du her, og skal fylles ut av behandlende lege og leveres til skolen (PDF, 133 kB)

Hva skjer videre?

Fylkeskommunen/kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til fylkeskommunen/kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Hva koster det?

Dersom du har rett til skoleskyss, er dette gratis.

Klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til fylkeskommunen/kommunen. Opprettholder fylkeskommunen/kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til fylkesmannen (for elever i grunnskolen) og fylkeskommunens klagenemnd (for elever i videregående skole), som avgjør om klagen skal tas til følge.

Kontaktinformasjon

Julie Gunstensen
Skolefaglig rådgiver
E-post
Mobil 905 52 221

Åpningstider

Mandag - fredag:
Vintertid (15.9-14.5) 
08:00 - 16:00

Sommertid (15.5-14.9)
08:00 - 15:25

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen