Møtene i kommunestyret

Kommunestyret består av 31 representanter og 51 vararepresentanter og velges hvert 4. år. 

Møtene finner sted på kommunestyresalen på torsdager kl 16.00. 

Se møtekalender for hvilke torsdager de har møter gjennom året.

Saker som skal opp til behandling legges ut på hjemmesiden vår 10 dager før møtet. 

Følg denne lenken for å finne sakspapirene til møtene. 

Kommunestyret er det øverste kommunale organet. De treffer vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak.