Regelverk for salgs og skjenkesteder

Forskrift om salgstid for alkoholholdig drikk gruppe 1 og åpnings- og skjenketider ved serveringssteder, Fræna kommune, Møre og Romsdal.

Fastsatt av Fræna kommunestyre 05.09.2016 med hjemmel i lov 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven) § 15 og lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. § 3-7 og § 4-4

1. Salgsbevilling


§ 1-1. Salgstid for alkoholholdig drikke gruppe 1 (over 2,5 og høyest 4,7 volumprosent alkohol) kan følge maksimaltida i alkoholloven, dvs.

  • Hverdager, mandag til fredag fra kl. 08.00 til kl. 20.00.
  • Dager før søn- og helligdager, unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag, kl. 08.00 til kl. 18.00

Salg og utlevering av alkoholholdig drikk gruppe 1 skal ikke skje på søn- og helligdager, 1. og 17. mai.

§ 1-2. På julaften, nyttårsaften, påske- og pinseaften er salgstida avgrenset fra kl.08.00 til
kl. 15.00.

2. Skjenkeløyve

Åpningstider:
§ 2-1. Serveringssteder kan holde åpent fra kl. 06.00 til kl. 03.00.

Skjenketider:
§ 2-2. Skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 (øl, sterkøl og vin) kan skje fra
kl. 06.00 til kl. 02.00.

§ 2-3. Skjenking av alkoholholdig drikke gruppe 3 (brennevin) kan skje fra kl. 13.00 til
kl. 02.00.

3. Andre serveringssteder

§ 3-1. Serveringssteder uten alkoholservering kan ha samme åpningstid som skjenkestedene.

4. Dispensasjoner

§ 4-1. For enkelttilstellninger og spesielle anledninger kan åpningstida og skjenketida for serveringssteder bli utvidet til hhv. 04.00 og kl. 03.00.

§ 4-2. Dispensasjoner for enkelttilstellinger i medhold av § 4-1 blir gitt av rådmannen eller den han gir myndighet til.

5. Ikrafttreden


§ 5-1. Denne forskrifta trer i kraft fra kunngjøringstidspunktet (05.06.2016). Forskrift av 18. oktober 2004 nr. 1387 om åpningstider ved serveringssteder, Fræna kommune, Møre og Romsdal, opphører fra samme dato.