Konsesjon og konsesjonsfrihet

Konsesjon betyr tillatelse til å overta eiendom. Du må kontakte landbruksavdelingen i kommunen for å avklare konsesjonsforholdet. Dette gjeld både om du må søke om konsesjon, og om du ikke treng å søke om konsesjon.

Du trenger ikke søke om konsesjonsfrihet om du

 • erverver bebygd eiendom hvor tomta ikke overstiger 2 dekar.
   
 • erverver av sameiepart i bebygd eiendom som i vedtatt reguleringsplan er lagt ut til annet enn landbruksområde når erververen er sameier i eiendommen fra før.
   
 • erverv av eiendomsleilighet, aksjeleilighet, obligasjonsleilighet, andel i boligbyggelag, borettslag og ved borettslags erverv av fast eiendom fra boligbyggelag.

 

Du kan søke om konsesjonsfrihet om

 • du kan erverve bebygd eiendom som ikke er større enn 100 dekar og heller ikke har mer enn 35 dekar fulldyrka/overflatedyrka jord.
   
 • du erverver tomt til bolig- og fritidsformål og ubebygd areal som er lagt ut til annet enn landbruksformål.
   
 • du erverv fra nær familie

Fyll ut skjemaet erklæring om konsesjonsfrihet (PDF, 692 kB) og sendt det til oss per post, ved oppmøte eller på e-post.

Søknad om konsesjonsfrihet blir behandlet av landbruksavdelingen og er ikke gebyrbelagt.

Du vil motta en bekreftelse når kommunen har registrert hos Statens Kartverk Tinglysingen at dine konsesjonsforhold er i orden.

Søke om konsesjon

Om du ikke kan søke om konsesjonsfrihet, må du søke om konsesjon.

Ved en konsesjonssøknad vil det legges vekt på om

 • formålet ditt vil ivareta hensynet til bosettingen i området

 • kjøpet innebærer en driftsmessig god løsning

 • du anses skikket til å drive eiendommen
   
 • du ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet.

Fyll ut skjemaet søknad om konsesjon (PDF, 155 kB)og send det til oss per post, ved oppmøte eller på e-post.
Legg ved kopier av hjemmelsdokumentet (skjøtet), kontrakt og takst hvis slike dokumenter finnes.

Konsesjonsgebyret er kr 5000 uavhengig av kjøpesum. Det er Plan og økonomiutvalget som behandler konsesjonssøknader.