Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Stortinget har vedtatt en nasjonal ordning som sikrer at ingen familier skal betale mer enn seks prosent av inntekten for en barnehageplass.

Ordningen betyr at jo lavere inntekt en familie har, jo lavere blir prisen på en barnehageplass. Familien må søke om reduksjon til kommunen, og søknaden innvilges for inntil ett år av gangen.

Gratis kjernetid for 2-, 3-, 4- og 5 åringer:

Fra 1. august 2016 har alle 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart som bor i husholdninger med lav inntekt rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke.

Fra og med 1. august 2018 gjelder gratis kjernetid for husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn 533 500 kroner per år.

Hvilke barn har rett til gratis kjernetid?

Fra høsten 2019 har alle 2-, 3-, 4- og 5-åringer som oppfyller vilkårene i forskrift om foreldrebetaling § 3 sjuende ledd har krav på gratis kjernetid. Det betyr at gratis kjernetid gjelder årskullene som har de tre siste årene i barnehagen. I tillegg gjelder det barn med utsatt skolestart.

For eksempel kan barn som er født i 2015, 2014 og 2013, søke om fritak for foreldrebetaling for barnehageåret 2018-2019. Barn født i 2012 som har utsatt skolestart, kan også søke om fritak for barnehageåret 2018-2019

Retten til gratis kjernetid inntrer fra oppstart av hvert barnehageår, uavhengig av når kommunen fatter vedtaket, jf. forskriften § 3 fjerde ledd.

Søknadsfrist:

Det må sendes ny søknad med tilhørende dokumentasjon før oppstart av nytt barnehageår.

Slik søker du:

Legg ved selvangivelse i tillegg til eventuelle andre inntekter som ikke er forhåndsutfylt i selvangivelsen. Foreldrebetalingen beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt.

Dersom noen ikke kan legge frem selvangivelse, for eksempel som følge av kort botid i landet, kan søker legge frem annen dokumentasjon for inntekt. Kommunen må opplyse om at de som søker kan legge ved annen dokumentasjon dersom de mangler selvangivelse, og hva dette skal være.

Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn.

Bor et barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten i husholdningen der barnet er folkeregistrert.

Som hovedregel skal søknaden vare for ett barnehageår om gangen.

Søknaden om redusert foreldrebetaling sendes til:
Fræna kommune, Barnehageansvarlig, Tingplassen 1, 6440 Elnesvågen.

Søknadsskjema for redusert foreldrebetaling.

Hva om inntekten har endret seg?

Søker kan legge frem annen dokumentasjon for inntekt, eller søke underveis i året dersom det er en vesentlig og varig endring i inntekten til husholdningen.

Med vesentlig og varig endring i inntekt menes stort inntektstap som følge av arbeidsledighet i lengre tid, endring i husholdningens sammensetning eller lignende.

Hva koster det?

Det er gratis å søke.

Klage:

Hvis kommunen avslår søknaden, kan du klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sendes til kommunen v/ klagenemda.  

Alternativ måte å søke på:

Hvis du trenger hjelp til utfylling eller utskrift av søknaden er du velkommen til å ta kontakt med Barnehageenheten eller Sørviskontoret ved Rådhuset.

Lover og forskrifter:

Forskrift om foreldrebetaling i barnehager

Du kan finne mer informasjon om ordningene på Utdanningsdirektoratets hjemmesider.  

Kontaktinformasjon

Vigdis Løseth
Konstituert enhetsleder barnehage
E-post
Mobil 951 17 188

Åpningstider

Mandag - fredag:
Vintertid (15.9-14.5) 
08:00 - 16:00

Sommertid (15.5-14.9)
08:00 - 15:25

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen