Høringer

Her finner du høringer og planer som er ute til offentlig ettersyn. Vi ønsker gjerne din høringsuttalelse. Informasjon om hvordan du leverer uttale og frist for innsending finner du under de forskjellige høringene.

 

 

Formannskapet behandlet Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 torsdag 21.11.2019. De vedtok kommunedirektørens tilråding mot to stemmer. Det ble lagt inn en endring fra kommunedirektøren i møtet:

Prosjekt ny Haukås skole får et tillegg på 25 mill. kroner i 2021. Dette for å få inn bevilgning til gymnastikksal. Låneopptaket i 2021 vil øke med 20 mill. kroner. På årsbasis vil finansieringsutgiftene øke med 1,0 mill. kroner. Økning i rente og avdragsutgifter salderes mot avsetning til disposisjonsfond i 2022 og 2023.

 

Nå legges budsjettet ut på høring frem til endelig behandling i kommunestyret 12.12.2019.

Gi ditt høringsinnspill elektronisk ved å bruke vårt høringsskjema. Frist for innspill er 11.12.2019

Budsjett og økonomiplan finner du ved å klikke på denne lenken.

Ønsker du å lese saksframlegget til Formannskapet går du inn på denne lenken.  Her finner du hele innkallingen til Formannskapet, budsjett og økonomiplan er siste sak. 

Det er nedsatt en arbeidsgruppe som har startet arbeidet med å organisere vernetjenesten i Hustadvika kommune.

Vedlagt ligger følgende høringsutkast:

Prosjektet har vært drøftet med arbeidstakerorganisasjonene som godkjente prosjektplanen. Denne er også vedlagt denne e-posten.

Høringsinnspill sendes til benedikte.robinson@eide.kommune.no innen 11.11.2019 kl 10.00.