Detaljregulering for Myrbostad - Eide grense, gang- og sykkelveg

OFFENTLIG ETTERSYN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN - DETALJREGULERING
 

I medhold av § 12-10 i Plan- og bygningsloven, har Det faste utvalg for plansaker (PLØK) i Fræna vedtatt å legge følgende forslag til reguleringsplan - detaljregulering ut på offentlig ettersyn:

MYRBOSTAD – EIDE GRENSE, GANG- OG SYKKELVEG,
PARKERINGSPLASS OG AKTIVITETSOMRÅDE

Formålet med detaljreguleringen er å legge til rette for en gang- og sykkelforbindelse fra Elnesvågen til Eide, om Varholvegen og langs FV 64.  En ønsker også å legge til rette for en parkeringsplass med offentlig toalett og aktivitetsområde i nær tilknytning til Varholvegen og FV 64.  Samtidig skal planen legge til rette for en boligtomt til en enebolig i vest for aktivitetsområdet og parkeringsplassen.

Utskrift av møtebok for Det faste utvalg for plansaker ligger vedlagt.

Forslag til reguleringsplan - detaljregulering blir lagt ut på kommunehuset (teknisk og sørviskontoret) og biblioteket i Elnesvågen i perioden:

08.11. – 21.12.18

Eventuelle merknader kan sendes til: Fræna kommune, teknisk forvaltning – plan, Tingplassen 1, 6440 Elnesvågen eller på mail til: postmottak@frana.kommune.no,
innen 21.12.18.
 

Oversiktskart (PDF, 3 MB)
Forslag til detaljregulering (PDF, 8 MB)
Tegnforklaring (PDF, 366 kB)
Forslag til bestemmelser (PDF, 743 kB)
Planbeskrivelse (PDF, 4 MB)
Sjekkliste ROS (PDF, 829 kB)