Detaljregulering for Jendem skole

OFFENTLIG ETTERSYN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN - DETALJREGULERING

I medhold av § 12-10 i Plan- og bygningsloven, har Det faste utvalg for plansaker (PLØK) i Fræna vedtatt å legge følgende forslag til reguleringsplan - detaljregulering ut på offentlig ettersyn:

JENDEM SKOLE

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for en utbygging/utvidelse av Jendem skole, samt forbedre de trafikale forholdene med tanke på busslomme, hente/bringe-sone og parkering. Det vil bli lagt opp til gangforbindelse som knytter Lyngen barnehage i øst med sentrum av Jendem i vest.

Utskrift av møtebok for Det faste utvalg for plansaker ligger vedlagt.

Forslag til reguleringsplan - detaljregulering blir lagt ut på kommunehuset (teknisk og sørviskontoret) og biblioteket i Elnesvågen i perioden:

18.06. – 10.08.18           

Eventuelle merknader kan sendes til: Fræna kommune, teknisk forvaltning – plan, Tingplassen 1, 6440 Elnesvågen eller på mail til: postmottak@frana.kommune.no, innen 10.08.18.

 

Vedlegg:

Oversiktskart (PDF, 297 kB)

Planforslag (PDF, 3 MB)

Forslag til bestemmelser (PDF, 454 kB)

Planbeskrivelse (PDF, 5 MB)

ROS-analyse (PDF, 146 kB)