Kommunens kulturmidler

Gjennom Fræna kommune sine kulturmidler, ønsker vi å stimulere til aktiviteter med kulturelt innhold, mangfold og verdi for kommunen og kommunen sine innbyggere. Søknadsfristen er 15. April hvert år.

Frivillige organisasjoner representerer et fellesskap, en arena for mestring og en mulighet til å utvide eget nettverk. Frivillig sektor er også en viktig samarbeidspartner for integrering, folkehelse og kulturtilbud, og Fræna kommune ønsker å invitere frivillige lag og foreninger tidlig i planlegning av nye lokale prosjekter, både i regi av kommunen og de frivillige organisasjonene.

Å utvikle det frivillige kulturlivet i samfunnet, bidrar aktivt til samfunnsbygging, fellesskap og identitet. Dette er verdifulle ressurser i utviklingen av framtidige Hustadvika kommune.
Kulturtilskudd skal stimulere til frivillig arbeid innen feltet kunst- og kulturformidling og arbeid som ivaretar lokal kulturarv, idrett- og friluftsliv.

Man kan søke om kommunens kulturmidler her.

Les mer om hvem som blir prioritert og hvilke krav som settes til søker nedenfor. 

Prioriterte målgrupper:

 1. Barn og unge 0-19 år, og grupper med særskilte behov for tilrettelegging og/eller har særskilte behov.
 2. Organisasjoner som arbeider spesielt med integrering og involvering av barn og unge.
 3. Organisasjoner som arbeider spesielt med identitetsarbeid fram til Hustadvika 2020.

Søker skal:

 1. være registrert i Brønnøysundregistrene og oppgi organisasjonsnummer. Enkeltperson uten foretak skal oppgi fødselsnummer.
 2. ha bankkontonummer registrert på organisasjonen eller prosjektet
 3. ta avstand fra alle former for diskriminering
 4. gi gratis adgang for personer som følger funksjonshemmede med ledsagerbevis
 5. benytte aktuelle eksterne tilskuddsordninger
 6. Ved annonsering skal det fremgå at tiltaket er støttet av Fræna kommune

Tilskuddsordningen gjelder ikke for organisasjoner/grupper/enkeltpersoner som:

 1. primært har et kommersielt formål
 2. primært har formål om å ivareta egne/medlemmenes yrkes- eller økonomiske interesser
 3. primært arbeider med humanitære formål og forkynnelse
 4. politiske partier, skolelag, bedriftslag
 5. kommunale/offentlige instanser
 6. Tildeling av kulturmidler skjer en gang i året. Søknadsfristen er satt til 15. april

   

  Tilskudd kan gis til:

 1. Frivillige lag og organisasjoner som er åpne for alle, følger demokratiske spilleregler og har kultur, idrett og friluftsliv som sitt formål og virkeområde.
 2. Lag eller organisasjoner som har Fræna kommune som sitt primære virkeområde.
 3. Det kan gis tilskudd til drift, aktiviteter, utstyr, kurs og internskolering. Minste tilskudd settes til kr 1000,-. Kulturtilskuddet kan maksimum utgjøre 50 % av drift eller egenfinansiering.

   

  Søknaden må inneholde godkjent budsjett og regnskap. Tilskudd til idrettslagene saksbehandles av Fræna Idrettsråd, med utgangspunkt i aktivitetstall/medlemstall meldt til NIF. Administrasjonen legger så fram et samlet forslag til fordeling av kulturmidlene til politisk behandling i Fræna kommunes driftsutvalg.

   

Kontaktinformasjon

Hanne Brakstad
Kultursjef
E-post
Mobil 922 87 766

Åpningstider

Mandag - fredag:
Vintertid (15.9-14.5) 
08:00 - 16:00

Sommertid (15.5-14.9)
08:00 - 15:25