Høring - Skolestruktur Sylte/Malme, Haukås og Tornes.

Kommunestyret i Fræna har bedt rådmannen om å sende følgende forslag ut på høring:

"1.-4. klasse beholdes ved Sylte og Tornes, mens 5.-7. klasse legges til Haukås skole"

Høringsfrist: 01.09.2018

Høringen går til alle berørte parter, og legges åpent tilgjengelig på Fræna kommune sine hjemmesider. Det settes ingen begrensninger på hvem som får muligheten til å uttale seg.

Den politiske saksgangen så langt er beskrevet i vedlagt saksfremlegg. (PDF, 42 kB)

Rapport fra Telemarksforskning vedrørende skolestruktur finner du ved å klikke på denne lenken. (PDF, 13 MB)

Konklusjonen kommer på bakgrunn av Telemarksforsking sin anbefaling. Rapporten fra Telemarksforskning med begrunnelse for anbefalingen ligger ved høringsbrevet.  

Telemarksforskning har utredet de økonomiske, pedagogiske og samfunnsmessige konsekvensene av flere forslag som er beskrevet i rapporten. Telemarksforskning har også vurdert barnets beste. Rådmannen ber høringspartene synliggjøre hvilke konsekvenser et slikt vedtak vil kunne få for de ulike partene, slik at kommunestyret kan fatte beslutning på et bredest mulig grunnlag.

Kommunestyret har i tillegg bedt rådmannen utrede følgende:

3. Ta rede på årsaksforholdene og konsekvensene rundt siget på angivelige 21 cm på Tornes skole gjennom en geoteknisk undersøkelse. Undersøkelsen må redegjøre for dagens situasjon og eventuelle framtidige risikoer. Konsekvenser og eventuelle kostnader må redegjøres for. Det bør også ses på om det er forskjell på 1-4 og 1-7 alternativet i tiltak og eventuelle kostnader.

4. Kostnader for gymsal og dusj på Sylte i 1-4-alternativet. Det må være med dersom vi skal gi likt tilbud til elevene ved Tornes og Sylte/Malme.

Disse utredningen blir tilgjengelig så snart de er klare. Til punkt tre kan nevnes at geoteknisk undersøkelse er bestilt, og at en forventer en konklusjon i løpet av juli.

Forslaget vil medføre at Malme skole legges ned som tidligere vedtatt. Det er ikke tatt stilling til videre skjebne for eksisterende skolebygg ved Malme skole.

Forslaget fra kommunestyret som nå er ute på høring vil innebære en endring av Fræna kommune sin forskrift om skolestruktur. Dagens forskrift har slik ordlyd for berørte skolekretser:

 

§ 2-2   Skulekrinsen Sylte/Malme har opptaksområde som ved dagens ordning. Sylte skule blir bygd ut til å ta mot elevar på 5. – 7. årssteg som i dag har sitt skuletilbod ved Malme skule. Malme skule blir lagt ned.

 

§ 2-3   Haukås skule har opptaksområde som ved dagens ordning.

 

§ 2-4   Tornes skule har opptaksområde som ved dagens ordning.

 

Forslaget fra kommunestyret vil medføre følgende endring:

 

§ 2-2   Skulekrinsen Sylte/Malme har opptaksområde som ved dagens ordning for elevane på 1.-4. årssteg. Elevane vil ha sitt skuletilbod ved Sylte skule. Elevane på 5.-7. årssteg vil ha skuletilbodet på Haukås skule. Malme skule blir lagt ned.

 

§ 2-3   Haukås skule har opptaksområde som ved dagens ordning for elevane for 1.-4.årsteg. For 5.-7. årssteg vil skulen ha opptaksområde Sylte, Malme, Haukås og Tornes skulekrins.  

 

§ 2-4   Tornes skule har opptaksområde som ved dagens ordning for elevane på 1.-4. årssteg. Dei vil ha sitt skuletilbod ved Tornes skule. Elevane på 5.-7. årssteg vil ha skuletilbodet på Haukås skule.

Den politiske styringsgruppen vil behandle høringssvar i uke 36. Plan- og økonomiutvalget vil behandle saken 20.09.18. Endelig vedtak fattes av kommunestyret 04.10.18.

Spørsmål rundt høringen rettes på e-post til postmottak@frana.kommune.no eller pr. telefon 71 26 10 00. 

Høringssvar gis elektronisk ved å klikke på denne lenken

Høringsfrist: 01.09.2018