Skjemaoversikt Fræna kommune

Her har vi laget en oversikt over skjema som Fræna kommune benytter. Noen kan fylles ut på nettet og skrivest ut, andre kan fylles ut på nettet og sendes elektronisk, mens noen bare kan skrives ut og fylles ut manuelt.

Skjemaoversikt Fræna kommune
Skjemaoversikt Fræna kommune
Skjemaoversikt
Arbeidstilsynets samtykke
Boligspesifikasjon i matrikkel
Bålbrenning - bruk av ild utendørs
Dispensasjon - søknad (PDF, 179 kB)
Erklæring om vegrett, forkjøpsrett, borett etc
Forhåndskonferanse- byggesak (PDF, 49 kB)
Frakobling vann/avløpsledninger (PDF, 864 kB)
Frådeling- søknad om deling eller justering av grunneiendom (PDF, 2 MB)
Gjennomføringsplan
Gravemelding (PDF, 574 kB)
Retningslinjer for graving i offentlig vei og gategrunn i Fræna kommune (PDF, 772 kB)
Kontrollerklæring med sluttrapport
Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt
Nabosamtykke (PDF, 203 kB)
Nabovarsel
Opplysninger om tiltakets ytre rammer
Plan og uavhengig kontroll
Referanseprosjekt
Rekvisisjon av oppmålingsforretning (PDF, 554 kB)
Sammenføying av gnr/bnr (PDF, 130 kB)
Samsvarserklæring
Erklæring om ansvarsrett
Melding om endring av ansvarsrett
Melding om installering av ny eldstad (PDF, 192 kB)
Melding om åpent avvik for ansvarlig kontrollerende til kommunen
Opphør av ansvarsrett
Seksjonering - begjæring om oppdeling i eierseksjoner/reseksjonering (PDF, 448 kB)
Sluttrapport avfallsplan nybygg
Sluttrapport med avfallsplan for rehabilitering og riving
Søknad om ansvarsrett som selvbygger
Erklæring for selvbygger
Søknad om Arbeidstilsynets samtykke
Søknad om endring av gitt tillatelse eller godkjenning
Søknad om ferdigattest
Søknad om igangsettingstillatelse
Søknad om konsesjon
Søknad om midlertidig brukstillatelse
Søknad om tillatelse til tiltak
Søknad om sanitærabonnement (PDF, 2 MB)
Søknad om tiltak uten ansvarsrett
Søknad om sentral godkjenning
Søknad om utslipp (gjeld for private anlegg) (PDF, 59 kB)
Veileder- søknad om utslipp (private anlegg) (PDF, 76 kB)
Søknad om utslipp av oljeholdig avløpsvann (PDF, 160 kB)
Telling av hjortevilt i Fræna 2017
Vedlegg til søknad til ansvarsrett der foretaket ikke har sentral godkjenning
Bolig og eigedom
Søknad om kommunal bustad (PDF, 26 kB)
Søknad om kommunalt utbetringslån/bustadtilskott til tilpassing
Søknad om startlån (PDF, 141 kB)
Søknad om bostøtte
Skøyte (PDF, 292 kB)
Barn og unge
Innmelding 1. klasse skoleåret 2015/2016
Søknad om plass i SFO
SFO-vedtekter (PDF, 26 kB)
Søknad om skoleskyss
Søknad om fri over 3 dager i skolen
Søknad om barnehageplass, endring/overføring og oppsigelse 2016/2017
Søknad om barnehageplass, endring/Overføring og oppsigelse 2017/2018
Søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage (PDF, 149 kB)
Utmelding skole
Kultur og fritid
Kulturskulen - søknadsskjema
Melding til foreningsregister om endring
Søknad om leige av idrettshall og skulerom (PDF, 2 MB)
Søknad om tilskot til kulturformål, inkludert idrett og friluftsliv
Søknad om tilskot til leikeplass/nærmiljøtiltak
Løyve- servering og alkohol
Søknad om serveringsløyve (PDF, 2 MB)
Rettleiing - søknad om serveringsløyve (PDF, 230 kB)
Søknad om skjenkeløyve (PDF, 2 MB)
Rettleiing- søknad om skjenkeløyve (PDF, 602 kB)
Søknad om løyve til sal av alkohol (PDF, 613 kB)
Rettleiing- søknad om sal av alkohol (PDF, 645 kB)
Søknad om endra vilkår for eit einskild løyve (PDF, 1019 kB)
Søknad om skjenkeløyve- enkeltanledning
Rettleiing- søknad om skjenkeløyve enkeltanledning (PDF, 556 kB)
Helse
Henvisning til fysio- og ergoterapi (DOC, 41 kB)
Søknad om følgjekort/ledsagerbevis (PDF, 2 MB)
Søknad om parkeringsløyve (PDF, 202 kB)
Søknad om parkeringsløyve- legeerklæring (PDF, 2 MB)
Søknad om helse- og omsorgstenester (PDF, 131 kB)
Søknad om rus og psykiatritjenester (PDF, 31 kB)
Søknad om å bli støttekontakt/avlastningsheim (PDF, 77 kB)
Søknad- transporttenesta for funksjonshemma (PDF, 86 kB)
Legeerklæring- transporttenesta for funksjonshemma (PDF, 157 kB)
Retningslinjer transporttenesta for funksjonshemma (PDF, 62 kB)
Økonomi
Avtalegiro Fræna kommune (PDF, 2 MB)
Søknad om økonomisk stønad privatpersonar (PDF, 2 MB)
Søknad næringsfondet
Undervisning
Søknadsskjema vaksenopplæringa (PDF, 67 kB)
Sist endret 14.09.2017 07:44
Fant du det du lette etter?