Språkopplæring - særskilt for minoritetsspråklige elever i grunnskolen

Beskrivelse
Elever med annet morsmål enn norsk og samisk kan søke om særskilt norskopplæring inntil de har tilstrekkelige ferdigheter i norsk til å følge den vanlige opplæringen i skolen. Om nødvendig kan elevene også ha rett til morsmålsopplæring, tospråklig fagopplæring eller begge deler. Dette kan gjelde nyankomne og andre minoritetselever med svært begrensede norskkunnskaper. Morsmålsopplæringen kan legges til en annen skole enn den eleven går på.

Målgruppe
Elever fra språklige minoriteter i grunnskole og videregående skole
Gjelder de med begrensede kunnskaper i norsk.

Kriterier/vilkår

  • Eleven må ha annet morsmål enn norsk og samisk
  • Eleven har ikke tilstrekkelige kunnskaper i norsk til å følge den vanlige undervisningen
  • Det må være egnet undervisningspersonale i kommunen (dette gjelder morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring)

Lover
Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 2-8 Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar
Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 3-12 Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar
Lov om private skolar med rett til statstilskot (privatskolelova) § 3-5 Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar

Forskrifter
Forskrift til opplæringslova

Retningslinjer
Informasjon om endringer i opplæringsloven (rundskriv F-14-08)
Informasjon om endringer i opplæringsloven (rundskriv)

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten
Du kan kontakte kommunen (grunnskolen) eller fylkeskommunen (videregående skole) for å få hjelp til å søke om særskilt språkopplæring.

Saksbehandling
Kommunen/fylkeskommunen skal kartlegge hvilke kunnskaper du har i norsk før det blir gjort et vedtak om særskilt språkopplæring. Slik kartlegging skal også skje underveis i opplæringen for å finne ut om du kan tilstrekkelig norsk til å følge den vanlige undervisningen.

Saksbehandlingstid
Kommunen (for grunnskolen) og fylkeskommunen (for videregående skole) skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet
Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen/fylkeskommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen/fylkeskommunen. Opprettholdes avgjørelse, blir saken sendt videre til fylkesmannen (for elever i grunnskolen) og fylkeskommunens klagenemnd (for elever i videregående skole), som avgjør om klagen skal tas til følge.

Kontaktpersoner
i skolekretsen, Kontakt din skole

Ansvarlig enhet
Skular og opplæring
Kontaktenhet
Sørviskontoret
Postadresse
Fræna kommune
Rådhuset
6440 Elnesvågen
Telefon: 71268100
Telefaks: 71268190
Åpningstid
Vintertid: Kl. 08:00 - 16:00
Sommertid: Kl. 08:00 - 15:25
postmottak@frana.kommune.no
http://www.frana.kommune.no

Publisert av Siw Marika Johansen. Sist endret 13.06.2016 14:41
Fant du det du lette etter?