Omsorgsovertakelse av et barn

Beskrivelse
Det offentlige overtar omsorgen for et barn når foreldrene på en eller annen måte ikke har kunnet gi god nok omsorg til barnet. Det må være nødvendig å overta omsorgen ut fra den situasjonen barnet befinner seg i. Det er fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker som gjør vedtak om omsorgsovertakelse. Et slikt vedtak kan ikke treffes hvis det kan skapes tilfredsstillende forhold for barnet ved hjelpetiltak.

Kort tid etter en omsorgsovertakelse skal barnevernstjenesten kontakte foreldrene og tilby veiledning og oppfølging. Barnevernstjenesten kan foreslå hjelpetiltak for å bedre foreldrenes omsorgsevne slik at en framtidig tilbakeføring av barnet kan bli mulig.

Foreldrene kan kreve at vedtaket om omsorgsovertakelse bringes inn for tingretten til rettslig prøving.

Kriterier/vilkår
Kriterier for omsorgsovertakelse kan være

  • at det er alvorlige mangler ved den daglige omsorgen som barnet får, eller alvorlige mangler i den personlige kontakten og tryggheten som det trenger etter sin alder og utvikling
  • at foreldrene ikke sørger for at et sykt eller funksjonshemmet barn får dekket sitt behov for behandling og opplæring
  • at barnet blir mishandlet

Lover
Lov om barneverntjenester (barnevernloven) § 4-12 - vedtak om å overta omsorgen for et barn

Retningslinjer
Barnevernet og taushetsplikten ... (rundskriv)
Opplysningsplikt til barnevernet og barnevernets adgang til å gi opplysninger

Saksbehandling
Den kommunale barneverntjenesten utarbeider forslag til vedtak. Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker, som er statlig, avgjør saken. Fylkesnemnda er et domstollignende organ som normalt ledes av en jurist. Nemnda er for øvrig sammensatt av to sakkyndige medlemmer og to lekfolk.

Kontaktpersoner
Stranden, Iren
iren.stranden@frana.kommune.no
Telefon: 71268100

Ansvarlig enhet
HELSE OG FAMILIE
Besøksadresse
Helsesenteret
6440 Elnesvågen
Postadresse
Helsesenteret
6440 Elnesvågen
Telefon: 71268288
Telefaks: 71268190
Åpningstid
Vintertid: Kl. 08:00 - 16:00
Sommertid: Kl. 08:00 - 15:25
Leder: Iren Stranden
http://www.frana.kommune.no


Fant du det du lette etter?