Landbrukskontoret

Landbrukskontoret yt blant anna desse tenestene:

Produksjonstilskudd:
Formålet med tilskudd etter forskriften er å bidra til et aktiv og bærekraftig jordbruk innenfor de målsettinger Stortingen har trukket opp.

Nytt søknadssystem 2017
Fra og med mai 2017 vil det skje endringer i hvordan foretak skal søke om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid. Vi har samlet den viktigste informasjonen i et informasjonsskriv til deg som skal søke om produksjonstilskudd og tilskudd til ferie og fritid i 2017.

Informasjonsbrev (PDF, 73 kB)

Hvordan søke om produksjons- og avløsertilskudd i 2017?
I 2017 skal du søke om produksjons- og avløsertilskudd både i gammelt og nytt søknadsskjema. Til sammen skal du registrere opplysninger opptil tre ganger:

  • Innen 20. januar 2017 søker du om produskjons- og avløsertilskudd i det vanlige søknadskjemaet, på samme måte som tidligere. Sentral utbetaling av tilskuddene skjer i juni 2017.
  • Første registrering i det nye søknadsskjemaet gjør du i perioden mellom 1. mai (telledato) og 15. mai (søknadsfrist).
  • Andre registrering i det nye søknadsskjemaet gjør du i perioden mellom 1. oktober (telledato) og 15. oktober (søknadsfrist). Sentral utbetaling av tilskuddene du har søkt om i det nye søknadsskjemaet skjer i februar 2018.
  • Fra og med 2018 vil søknadsfristene være 15. mars (med telledato 1. mars) og 15. oktober (med telledato 1. oktober).


Regionalt miljøprogram (RMP):
Søknad ein gong i året. For å søkje, må du ha rett til produksjonstilskot. Søknaden gjeld seterdrift, bratt areal, stell av kulturminne, beiting av kystlynghei, skjøtsel av artsrike slåtteenger og naturbeitemarker (registrert i Naturbase) og eit ekstra tilskot til areal i tilknytning til Nasjonal Turistveg. Kommunen behandlar og avgjer søknader om tilskot, og søknadsfristen er 20. august kvart år for føretak og 1. november for beitelag. Utbetaling skjer i mars.

Tilskudd til avløysing ved sjukdom og fødsel mm, og tidlegpensjon for jordbrukarar.
Denne ordninga skal vere med på å finansiere avløysing når brukaren av «særlege grunnar» og for eit «kortare tidsrom» ikkje kan ta del i arbeidet på garden. Ordninga gjeld for bruk med husdyr, plante- / honningproduksjon eller heilårs veksthusproduksjon. Det kan gjevast refusjon for avløysarutgifter ved sjukdom, svangerskap / fødsel, dødsfall, sjuke born og repetisjonsøving. Ein kan få refundert utgifter til løn, feriepengar, arbeidsgjevaravgift og avgiftspliktig køyregodtgjersle inntil eit maksimalt beløp per dag og per landbrukseigedom.

Søknadsskjema - Avløsning ved sykdom og fødsel

Tidlegpensjonsordninga for jordbrukarar skal vere med å lette generasjonsovergangar i jordbruket for dei som har hatt hovuddelen av inntektene sine frå jordbruk / gartneri og skogbruk. For å ha rett til tidlegpensjon må brukaren ha fylt 62 år, og ha vore jordbrukar i minst 15 av desse. Inntekta frå landbruket må ha utgjort ein viss minstesum og over ein viss del av brukaren sine næringsinntekter dei siste 2-7 åra. I tillegg må bruket vere overdrege til ny eigar. Tidlegpensjonsordninga gjeld også for forpaktarar.

Søknadsskjema - Tidligpensjon for jordbrukere

Handsaming av søknader om konsesjon ved erverv av landbrukseigedom.
Om du skal kjøpa fast eigedom eller leiga eigedom for meir enn 10 år, må du som regel søkja kommunen om konsesjon. Erverv av landbrukseigedom med totalareal 100 daa eller meir eller der det totale dyrka arealet er større enn 25 daa er konsesjonspliktig. Handsaming av søknader skjer etter konsesjonslova. Konsesjonsgebyret er kr 5000 uavhengig av kjøpesum. Det er Plan og økonomiutvalet som handsamar konsesjonssøknadar.

Søknadsskjema - konsesjon

Løyve til frådeling og omdisponering av landbrukseigedom etter jordlova.
Gebyr for frådeling etter jordlova er kr 2000. Omdisponering er det ikkje knytta noko kostnad til. Det er Plan og økonomiutvalet som handsamar frådelingssaker etter jordlova.

Finansiering og investeringer i landbruket:
Landbrukskontoret står for førstelinetenesta i samband med søknader om tilskot og lån frå Innovasjon Norge. Kontoret kan og tilby prosjektering av mindre bygg og ombyggningar.

Tilskudd til Spesielle Miljøtiltak i Jordbruket (SMIL):
Formålet er å ivareta og kulturminneverdiane i kulturlandskapet til jordbruket, samt redusere forureininga frå jordbruket, utover det som blir forventa gjennom vanleg jordbruksdrift. Her er det saman med faglaga i Fræna utarbeidd eigne rettningsliner for bruk av midla (sjå tabell lengre ned i artikkelen). Tiltak som er aktuelle her er: Hydrotekniske anlegg (opne kanalar og fangdammer), istandsetting av gamle kulturbeiter, gamle hus og tilrettelegging av kulturminner for almennta. Søknadsfrist for SMIL-midler er 1. Mai 2017

Søknadsskjema - Tilskudd spesielle mijøtiltak

Tilskudd til drenering av jordbruksjord
God drenering er avgjørende for å kunne auke matproduksjonen i årene som kommer. Det er også et viktig ledd i å tilpasse jordbruket til et endret klima med nedbør. Foretak som eier eller leier jordbruksareal som tidligere har vært grøftet, kan søke om tilskudd til drenering.Søknadsfrist er 1. Mai 2017.

Søknadsskjema - Tilskudd til drenering

Tilskudd til Nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK):
Det er utarbeidd kommunale retningsliner for bruken (sjå tabell lenger ned i artikkelen).Søknadene behandles fortløpende. Her er det 13 ulike tilskuddsordninger å søke på, skjema og mer informasjon finnes her:

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/om-skogbruk/tilskudd#planting-paa-nye-areal-som-klimatiltak


Viltforvaltning
Viltorgana skal arbeide for å fremme formålet med viltlova og gje myndigheiter og personar bistand, råd og vegleiing i saker om viltforvaltning. I Fræna kommune er det viltnemda som handsamar dei avgjerande sakene innan viltforvaltninga. Sekretariatet i viltnemda er lagt til landbrukskontoret.  I høgre marg finns ei oversikt over kven som er medlemmar av nemda.

Handsaming av søknader om dispensasjon etter lov om motorferdsel i utmark
For all motorisert ferdsel utenfor godkjente løyper kreves det særskilt tillatelse. For brukere som har et særlig transportbehov kan det innvilges dispensasjon fra lov om motorferdsel.

Motorisert ferdsel i utmark er regulert gjennom lov om motorisert ferdsel i utmark. Formålet med denne reguleringen er å regulere motorferdselen i utmark og vassdrag med sikte på å verne om naturmiljøet og fremme trivselen. Det er gitt en del unntak i loven i forhold til noen anerkjente nytteformål (redningstjeneste, jord- og skogbruk, post og teletjenester, oppsyns- og tilsynstjenester og lignende).

Når særlige grunner foreligger, kan kommunen gi tillatelse til bruk av motorfartøy eller luftfartøy som ellers ikke kan finne sted etter denne lov eller med hjemmel i loven.

Landbruk - lovar
Lovar med forskrifter
Jordlova
Konsesjonslova
Odelslova
Skoglova
Viltlova
Motorferdsel i utmark
Landbruk - aktuelle forskrifter
Sentrale forskrifter
Produksjonstilskot
Tilskot til avløysing
Nydyrking
Gjødselvarer av organisk opphav
Ansvarlig Landbruk: Jermund Vågen. Sist endret 21.08.2017 09:50
Fant du det du lette etter?