Detaljregulering Jendem skole

NYTT OPPSTART AV PLANARBEID

I medhold av § 12-8, i Plan- og bygningsloven (plandelen) av 27. juni 2008, blir det gitt melding om nytt oppstart av planarbeid for følgende reguleringsplan - detaljregulering:

JENDEM SKOLE

Formålet med reguleringen er utvidelse av Jendem skole.

Området er i kommuneplanen sin arealdel utlagt som nåværende og framtidig offentlig eller privat tjenesteyting og kombinertformål forretning/kontor/industri. Siden forrige melding om oppstart har Fræna kommune inngått avtale om å kjøpe GID 34/231 vest for Jendem skole. Dette arealet er tiltenkt busslomme, hente/bringesone og parkering. Siden dette er en relativ stor utvidelse av planområdet fra første gang det ble meldt oppstart på Jendem skole i september 2014, blir det nå meldt oppstart på nytt.

Omtrentlig avgrensing av området er vist på vedlagte kartutsnitt.

Eventuelle merknader kan sendes til: Fræna kommune, teknisk forvaltning – plan, Tingplassen 1, 6440 Elnesvågen eller på mail til: postmottak@frana.kommune.no, innen 26.01.18.

Eventuelt forslag til reguleringsplan - detaljregulering vil bli behandlet av Det faste utvalget for plansaker (PLØK), som vil ta stilling til om forslaget skal legges ut til offentlig ettersyn. Alle innspill vil bli vurdert og kommentert i saksframlegget til PLØK. Det blir normalt ikke gitt skriftlig svar på innspillene utover dette.

Vedlegg: