Detaljregulering Ås steinbrudd

Offentlig ettersyn - Forslag til reguleringsplan - detaljregulering

I medhold av § 12-10 i Plan- og bygningsloven, har Det faste utvalg for plansaker (PLØK) i Fræna vedtatt å legge følgende forslag til reguleringsplan - detaljregulering ut på offentlig ettersyn:

Ås Steinbrudd

Hensikten med reguleringsplanen er å tilrettelegge for en videre utvinning av stein ved Ås steinbrudd. Dette skal skje på en måte som er økonomisk forsvarlig samtidig som en ivaretar omgivelsene rundt på en god måte.

Utskrift av møtebok for Det faste utvalg for plansaker ligger vedlagt.

Forslag til reguleringsplan - detaljregulering blir lagt ut på kommunehuset (teknisk og sørviskontoret) og biblioteket i Elnesvågen i perioden:

11.12.17 – 26.01.18

Eventuelle merknader kan sendes til: Fræna kommune, teknisk forvaltning – plan, Tingplassen 1, 6440 Elnesvågen eller på mail til: postmottak@frana.kommune.no, innen 26.01.18.

Dokumenter: