OFFENTLIG ETTERSYN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN - DETALJREGULERING

I medhold av § 12-10 i Plan- og bygningsloven, har Det faste utvalg for plansaker (PLØK) i Fræna vedtatt å legge følgende forslag til reguleringsplan - detaljregulering ut på offentlig ettersyn:

TORNES SMÅBÅTHAVN OG FJORDCAMPING

Hensikten med reguleringsplanen er å samle eksisterende planer (Tornes småbåthamn – endring, Steinrøysa camping – Tornes, Tornes campingplass i Nesabukta). I tillegg skal planforslaget avstemmes med eksisterende situasjon, bedre situasjonen for badeplassen, gi tilkomst til GID 13/81, samt gi anledning til plassering av dieseltank i småbåthavna.

 

OPPSTART AV PLANARBEID

NYTT OPPSTART AV PLANARBEID

Offentlig ettersyn - Forslag til reguleringsplan - detaljregulering

 

Fellesnemda for etablering av Hustadvika kommune har vedtatt at Eide og Fræna kommuner skal utarbeide en planstrategi for nye Hustadvika kommune. Planstrategien skal legge til rette for en kommuneplans samfunnsdel for den nye kommunen. Samfunnsdelen av kommuneplanen vil vedtas av nytt kommunestyre i 2020.

Fellesnemda for Hustadvika kommune har i sak PS35/17 vedtatt å legge forslag til Planstrategi for Hustadvika kommune 2018-2020 ut på høring.

Frist for å komme med merknader settes til 1. februar 2018.