Kulturminner og museum

Ergan justert str.jpg - Klikk for stort bilde

Kulturminner

Et stort antall gravrøyser og kokegroper, forteller at i Fræna har det bodd folk i flere tusen år. Vi har et bosettingsmønster som viser betydningen av fiske og jordbruk som levevei.

Maleremmen på Male, er et intakt småbruk som viser fiskerbondens karrige kår langs den værharde Hustadvika. Gamle notnaust, møller, smier og sagbruk står ennå og forteller gammel håndverkshistorie. Viktige historiske hendinger har funnet sted i kommunen, som riksmøtet i 1533 i Bud, det siste riksmøtet før dansketiden var over oss.

Tre gamle skoler står intakte i kommunen: Malme gamle skole, Hoem gamle skole der forfatteren Edvard Hoem tråkket sine barnesko og Tusenborg på Farstad.

Kulturminneplan for Fræna kommune

Vi har startet arbeidet med kommunedelplan for kulturminner 2018 - 2030.

Som planmyndighet forvalter kommunene store kulturhistoriske verdier. En kommunedelplan for verneverdige kulturminner og kulturmiljø er et viktig verktøy både for å øke kunnskapsnivået hos administrasjon og politikere, og for å sette kulturminner og kulturmiljø på den politiske dagsorden. Bevissthet rundt egen historie og ivaretakelse av verdifulle spor etter levd liv fra langt bakover i tid og fram til i dag, må innarbeides i kommunens ulike virksomheter fra plan- og byggesak til skole, turistnæring, samferdsel, næringsutvikling m.m. Plan- og bygningsloven og kulturminneloven gir både føringer og bruksanvisning for hvordan kommunens egen historie kan og skal ivaretas. Planverket ligger til grunn både for kommunal, regional og statlig planlegging og virksomhet i Fræna.

Det er viktig at kommunens innbyggere involverer seg i planprosessen. For det første fordi mange sitter med kunnskap om lokale forhold som det er viktig å få kunnskap om. For det andre fordi økt kunnskap og engasjement rundt temaet bedre sikrer eierskap og bevissthet om verdien av kulturarven, og dermed bidrar til en styrket vilje til vern.

Ta kontakt med kulturenheten dersom dere har noe å bidra med eller spørre om, enten på epost: post@frana.kommune eller telefon: 71 26 81 44

 

Folkemøter om kulturminner i Fræna

.

Planarbeidet har følgende framdriftsplan:

Hovedfase og milepæler

Ansvar

Når

Oppstart planprogram    
Forslag til planprogram Rådmannen Vår 2016
Vedtak om oppstart av planprogram PLØK og Kommunestyret Mai/juni 2016
Planprogram på høring/off. ettersyn Rådmannen Juni - august 2016
Vedtak planprogram (PDF, 179 kB) PLØK og Kommunestyret September 2016
     
Gjennomføring av planarbeidet    
Registrering, kartlegging og utarbeiding av planforslag Arbeidsgruppa Til sommer 2018
Vedtak om høring/off. ettersyn av planforslag PLØK Høst 2018
Planutkast på offentlig høring Rådmannen Høst 2018
Sluttbehandling PLØK Høst 2018
Vedtak av kommunal kulturminneplan Kommunestyret Høst 2018

 

Gammalt frå Fræna

Gammalt frå Fræna kom ut for føste gang i 1981, og har siden vært en årviss hendelse i førjulstiden. Fræna kommune er ansvarlig utgiver, men boka gis ut i samarbied med Fræna sogelag, Hustad sogelag og Bud sogelag med Anne Holen Helseth som redaktør. Med seg i redaksjonen har hun Edvin Rødal, Britt Sundsbø og Toralf Vatne. Martin Stavik er tegner.

Oversikt over bøker som er utgitt. Du kan også besøke hjemmesiden for mer informasjon.

 

Bygdebok for Fræna - Gard og slekt

Bygdebok for Fræna – gard og slekt V, fra Elnes til Dale kommer ut 1. desmeber 2016.
Forfatter er Johan Julnes.

 

Bygdeboknemnd 2015 - 2019
Faste representanter: Vara:
Anne Holen Helset, leder 1. Ingrid Aas
Arve Hammerøy, nestleder 2. Kjellrun Remmen
Knut Reidar Sande 3. Erling Reitan
Henry Ståle Farstad  
Anne Turid Myrbostad  

 

Det har så langt vært utgitt bygdebok for følgende områder:

  • Bind I: Bjørnsund
  • Bind II: Fra indre Harøy til Åsen
  • Bind III: Fra Slutås til Aure
  • Bind IV: Fra Hoemsnes til Løvås
  • Bind V: Fra Elnes til Dale

Oversikt over bøker som er utgitt. 

Museer

Bud Museum - Ergan kystfort og kystkulturutstilling
På Ergan i Bud ligger et gammelt kystfort fra andre verdenskrig som i dag er et krigshistorisk museum. I tillegg har man utviklet en natur- og kulturhistorisk utstilling i et modernisert bygg. Museet drives av Romsdalsmuseet som en egen avdeling. Mer informasjon om museet, åpningstider, priser og lignende finner du på deres hjemmeside.

Publisert av Janny Meese. Sist endret 02.11.2016
Fant du det du lette etter?