Kommunereformen i Fræna

Politisk vedtak

Kommunestyret i Fræna har vedtatt at kommunen skal danne en ny kommune i felleskap med Eide. Det endelige vedtaket om kommunereformen ble fattet i Fræna kommunestyre (PS 61/2016) den 13. juni 2016:

  1. Fræna kommune har gjennomført en grundig og godt forankret prosess ved utredningen av ulike alternativer for kommunestruktur. Med bakgrunn i denne, er der forhandlet fram 3 intensjonsavtaler. Det er også gjennomført høringer av disse avtalene (innbygger-undersøkelse, folkemøter og rådgivende folkeavstemming). Med bakgrunn i de foreliggende intensjonsavtalene, resultatene fra høringene, og ut fra rådmannens faglige vurdering, tilrår kommunestyret i Fræna at vi danner en ny kommune i felleskap med Eide.
     
  2. En helhetlig og god samfunnsutvikling i området Jendem/Julsundet er utfordrende ved at området i dag deles av kommunegrensen mellom Fræna og Aukra. Fræna ønsker å legge til rette for et godt samarbeid med Aukra for å finne gode løsninger for kommunalt tjenestetilbud for innbyggerne i dette området. Det er imidlertid slik at dette ofte viser seg å være krevende i praksis. Gjeldende kommunegrense kan derfor vurderes av fellesnemnda i samråd med innbyggerne i området.

Torsdag den 16. juni 2016 vedtok Eide kommunestyre (PS 16/82) følgende:

  1. Eide kommunestyre vedtar å danne en ny kommune sammen med Fræna kommune

Veien videre

Fylkesmannen har satt ned en arbeidsgruppe som jobber med kommunereformen. Denne arbeidsgruppen skal i løpet av sommeren gå gjennom vedtak fattet av hver enkelt kommune i fylket, og så ta en kommunevis oppsummering. Deretter skal fylkesmannen bruke høsten på sin vurdering - og til slutt skrive tilrådingen om framtidig kommunestruktur i fylket innen 1. oktober 2016.

Intensjonsavtaler

Fræna kommune sitt forhandlingsutvalg har gjennom prosessen med kommunereformen framforhandlet tre intensjonsavtaler om sammenslåing:

Forhandlingsutvalget ble etablert av kommunestyret i august 2015 (PS 62/2015), og besto av fire medlemmer - ordfører, varaordfører, representatn fra største mindretallsparti og rådmann. Det ble dessuten oppretet en referansegruppe der forhandlingsutvalgets medlemmer inngår sammen med gruppeledere, kommunalsjefer, representant for de ansatte og leder for ungdomsrådet.

Ordfører Tove Henøen er kommunen sin kontaktperson i arbeidet med kommunereformen.

Bakgrunn for reformen

Stortinget ga i juni 2014 tilslutning til å gjennomføre en kommunereform, og regjerningen sitt mål er at ny kommunestruktur skal være på plass fra 2020. I Norge er det i dag 428 kommuner, og 36 av disse ligger i Møre og Romsdal fylke.

Alle landets kommuner ble høsten 2014 invitert til å starte prosesser for å avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med nabokommuner, med mål om å fatte vedtak innen 1. juli 2016.

Våren 2017 skal Stortinget behandle forslag til ny kommunestruktur og eventuelle nye oppgaver.

Målet med reformen er å skape større og mer robuste kommuner, som skal være bedre i stand til å håndtere fremtidens utfordringer og flere nye oppgaver på en god måte. Innbyggerne skal sikres gode og mer likeverdige tjenester, og kommunene skal være bærekraftige og økonomisk solide i et langt perspektiv. De nye kommunene skal være i stand til å drive en helhetlig og samordnet samfunnsutvikling. Kommunereformen skal også bidra til styrking av kommunestyrets kontroll bl.a. ved å redusere behovet for interkommunale løsninger (økt lokaldemokrati).

Arbeidet med kommunereformen i Fræna

I 2015 og 2016 ble det arrangert folkemøter i ulike deler av kommunen. En innbyggerundersøkelse ble gjennomført våren 2015 i regi av NIVI/Respons, og den 25. april 2016 ble det holdt en rådgivende folkeavstemming der innbyggere fra og med 16 år kunne stemme over fire ulike alternativer. Før valget ble kommuneavisen distribuert til alle husstander med fyldig informasjon om kommunereformen og de tre signerte intensjonsavtalene.

INNBYGGERUNDERSØKELSE

OPPSUMMERINGSRAPPORT

HUSTADVIKA SOM NY KOMMUNE

 

ROMSDALSHALVØYA SOM NY KOMMUNE

Rapporter fra Telemarksforskning
 

Telemarksforskning utredet samfunnskonsekvenser ved endret kommunestruktur i Molderegionen (ROR-kommunene) høsten 2014 og våren 2015. Telemarksforskning leverte 5 delraporter med ulike tema:

Telemarksforskning kom med en tilleggsutredning sommeren 2015 der mulighetene for Fræna som egen kommune ble vurdert.
 

I tillegg var Fræna kommune med i utredningen av ulike sammenslåingsalternativ på Nordmøre.

Sist endret 05.08.2016
Fant du det du lette etter?