Tilskuddsordninger

Det finnes ulike tilskuddsordninger til lag og foreninger. Spillemiddelordningen og kommunalt kulturtilskudd er gjerne de mest kjente. Fræna kommune gir tilskudd til kulturformål, herunder idrett. Den frivillige innbetalingen fra bevillingshaverne for salg av øl i Fræna, går i sin helhet til dette. I tillegg avsettes det normalt penger fra kulturbudsjettet til formålet.

Retningslinjer for tilskudd til kulturformål, herunder idrett:

(Vedtatt 26. mars 2015)

1. Tildeling av kulturmidler skjer en gang i året. Søknadsfristen er satt til 15. mars.

2. Tilskudd kan gis til:

  • Frivillige lag og organisasjoner som er åpne for alle, følger demokratiske spilleregler og har kultur/idrett som sitt formål og virkeområde.
  • Lag eller organisasjoner som har Fræna kommune som sitt primære virkeområde.

Det gis ikke tilskudd til enkeltpersoner, politiske organisasjoner, eller fag- og interesseorganisasjoner.

 

3. Tiltak for barn og unge skal prioriteres. Det samme gjelder tiltak for grupper med særskilte behov.

4. Det kan gis tilskudd til drift, aktiviteter, utstyr, kurs og internskolering. Minste tilskudd settes til kr 1000,-. Kulturtilskuddet kan maksimum utgjøre 50 % av drift eller egenfinansiering.

Søknaden må inneholde godkjent budsjett og regnskap. Kan ettersendes om nødvendig.

Tilskudd til idrettslagene saksbehandles av Fræna Idrettsråd, med utgangspunkt i aktivitetstall/medlemstall meldt til NIF. Administrasjonen legger så fram et samlet forslag til fordeling av kulturmidlene til politisk behandling i Fræna kommunes driftsutvalg.

Administrasjonen forvalter en mindre post avsatt til enkeltstående kunst- og kulturarrangement. Maksimumsbeløpet er 10 000 kr pr. arrangement og behandles fortløpende.

Søknadsskjema kulturmidler

 

Spillemiddelordningen

Kommuner, idrettslag og andre ikke-kommersielle sammenslutninger kan søke om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Kulturdepartementet deler ut spillemidler hvert år, via fylkeskommunen, til anlegg for idrett og friluftsliv.

Det kan søkes om tilskudd til:

  • Nybygg og rehabilitering av anlegg for organisert idrett
  • Nærmiljøanlegg (utendørsanlegg for fysiske aktiviteter i tilknytning til boområder)
  • Løypetiltak i fjellet og overnattingshytter i fjellet, ved kysten og i lavlandet

 

Viktige kriterier er at anlegget ikke skal drives på kommersiell basis, anlegget må være vedtatt i kommunens plan for Idrett og friluftsliv og anlegget skal ha universell utforming.

Mer informasjon finner du her:
Idrettsanlegg.no
Fylkeskommunens hjemmeside om spillemidler
Regjeringens idrettspolitikk
Søknadsskjema for spillemidler hos regjeringen
 

Ta gjerne kontakt med kulturavdelingen i kommunen for å få nærmere veiledning. Vi ønsker å ha et godt samarbeid med lag som planlegger å søke om spillemidler til sine prosjekt.

postmottak@frana.kommune.no

Telefon: 71 26 81 00

Saksbehandling:

15. august – Frist for å levere inn en enkel søknad for å få plass i prioritert liste i kommunens Sektorplan for idrett og friluftsliv, som rulleres hver høst. Den behandles politisk i driftsutvalget. Deretter kan Idrettsfunksjonell godkjenning gis av kommunen så snart all nødvendig dokumentasjon foreligger. Når slik godkjenning foreligger kan arbeidet med selve anleggsbyggingen starte.

1. desember – Frist for å sende inn endelig søknad til kommunen

15. januar – Frist for kommunen til å sende inn alle søknader til fylkeskommunen.

Svar fra Fylkeskommunen kommer i juni.

 

Andre tilskuddsordninger

BFH sparebank Gavefondet: Søknadsfrist 30. april. Søknad sendes på e-post til odd.sorgaard@bfh.no
Gjensidige - dugnadsløftet: Gjensidige Nordmøre og Romsdal, søknadsperiode 1. mai-30. juni
Gjensidigestiftelsen: Søknadsfrister 15. mars og 15. september
Sparebanken Møre GNIST Talentstipend for unge mellom 15 og 35 år. Stipendet går til enkeltpersoner som har utmerket seg med unikt talent. Søknadsfrist 1. mai.
Istadfondet, søknadsfrist 1. mai. Istad kraft støtter lokal kultur og idrett gjennom Istadfondet.
Tafjord Kraft støtter idrettslag, festivaler, forestillnger, sang og musikk. Søknadsfrist er 1. februar, 1. april, 1. juni, 1. september og 1. november. 
Musikkskoleutstyrsordningen: Nasjonal tilskuddsordning for teknisk utstyr, akustikk og lokaler. Søknadsfrister: 1. februar og 1.mars.
Frifond - en støtteordning for teater, musikk, barn og unde. Søknader og tildelinger gjennom hele året.   
Kulturminnefondet (Fredede bygninger og anlegg)
Kulturmidler til ungdom
Fordelingsutvalget
Kulturrådet

Publisert av Janny Meese. Ansvarlig Janny Meese. Sist endret 26.08.2016 08:46
Fant du det du lette etter?