Kommuneplanlegging

Hva er planlegging?

Planlegging angir retningen på den framtidige samfunnsutviklingen. Dette skjer blant annet gjennom forutsigbare samordnete prosesser. Planprosessene legger til rette for beslutninger om forvaltning av arealer og naturressurser, i tillegg til konkrete fysiske tiltak. Planlegging omfatter også vurdering av konsekvenser, samfunnssikkerhet og risiko og sårbarhet for planer og tiltak.

Med utgangspunkt i plan- og bygningsloven finnes det en rekke plantyper både på statlig, regionalt og kommunalt nivå og med ulik grad av detaljering. Dette for å sikre hensiktsmessige verktøy til å styre samfunnsutviklingen slik man ønsker.

Hva er kommuneplan?

Alle kommuner skal ha en kommuneplan. En samlet kommuneplan består både av en samfunnsdel med handlingsdel og en arealdel. En kommuneplan er kommunens overordnede styringsdokument.

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommunens strategiske og langsiktige planleggingsverktøy. I kommuneplanens samfunnsdel fokuseres det på alle sider av kommunens virksomhet. Her tas det stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for lokalsamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. En del av kommuneplanen etter plan- og bygningsloven § 11-2.

 

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Den angir hovedtrekkene i arealdisponeringen. Den gir rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene. En del av kommuneplanen etter plan- og bygningsloven § 11-5. Kommuneplanens arealdel legger føringer for reguleringsplaner (områderegulering eller detaljregulering).

Alle dokumentene som hører til arealdelen finner du her.

 

Kommunedelplaner, tema- og sektorplaner

Med utgangspunkt i kommuneplanen kan det utarbeides kommunedelplaner for avgrensa geografiske områder (eks. sentrum) og/eller spesielt prioriterte områder (eks. næringsutvikling, bustadbygging, barn og unge).

 

Det er det faste utvalget for plan- og økonomisaker som fremmer kommuneplanen og kommunedelplaner for godkjenning i Kommunestyret.

 

Ansvarlig Linn Eidem Myrstad. Sist endret 14.01.2015 20:37
Fant du det du lette etter?