Folkehelse - forebygging og utvikling

Folkehelse - Klikk for stort bilde

 «Folkehelsearbeid» inneholder mange arenaer og alle aldersgrupper. Vi jobber for at det skal bli stadig bedre å vokse opp, leve og bli gammel i Fræna kommune. Både på individnivå, men mest på systemnivå.

Folkehelsearbeidet er forankret i Folkehelseloven (2012), og gir kommunene mer ansvar for å jobbe systematisk med folkehelse. Blant annet har kommunen nå ansvar for å ha oversikt over innbyggerne sin helse, og hvilke faktorer som på virker denne. Det er gjennom oversikt at man kan se hvor man skal sette inn ressurser. Prinsippet om tidlig intervensjon står for oss som et viktig mål, og betyr at vi skal komme tidligst mulig inn og jobbe mot det som skaper uhelse, samtidig som vi skal fremme det som skaper god helse og livskvalitet.

Folkehelse blir satt på dagsorden gjennom mange instanser. Blant annet gjennom Folkehelseloven, Helsedirektoratet, Fylkesmannen og Møre og Romsdal Fylkeskommune får kommunen lovpålagte oppgaver og saker som skal jobbes med på kommunenivå. Dette har gitt oss føringer for hvilke innsatsområder vi skal prioritere i folkehelsearbeidet vårt.

Vi skal arbeide med å få til:

  • Økt fysisk aktivitet, gjennom deltakelse i organisert eller uorganisert aktiviteter i samfunnet. Jobbe for å skape tiltak som fanger opp de som er i lite eller ingen aktivitet. Inaktivitet er et økende problem for samfunnet, som står for en stor del av livsstilproblemer i vår del av verden.
  • Bedre psykisk helse; øke forståelse og kunnskap om psykisk helse. Opplysning om hvordan selv jobbe med egen psykisk helse, samt være med på å skape bedre kommunale tilbud innen psykisk helsehjelp.
  • Rusforebyggende arbeid i kommunen. Hvordan skape gode holdninger og trygge lokalsamfunn for barn og unge? Legge til rette for gode aktiviteter og sosiale møteplasser. Jobbe opp mot skole og barnehage, og støtte deres kunnskap om forebygging og rusarbeid. Også voksne og eldre trenger kunnskap om alkohol og andre rusmidler, og hvor man for eksempel kan få hjelp og veiledning til å redusere eller kontrollere sine rusvaner.
  • Bedre kosthold. Kostvaner og kunnskap om mat er viktig for alle aldersgrupper. Her jobbes det inn mot skoler, barnehager, kantiner, m.m. Frisklivssentralen jobber aktivt med lavterskeltilbud i forhold til kost, og arrangerer BRA MAT-kurs hvert halvår.
  • Redusere tobakkskader i befolkningen, både når det gjelder røyk og snus.
  • Folkehelsearbeidet skal også jobbe for å redusere sosial ulikhet i helse i befolkningen. Sosiale ulikhet oppstår når uhelse går systematisk videre i generasjoner og ulike system gjør at dette er vanskelig å bryte ut av. Lav utdanning henger sammen med grad av evne til å ta vare på egen helse – dette er det forsket mye på og det er nå satt inn som et viktig mål i folkehelsearbeidet, å søke å endre denne trenden.
Publisert av Janny Meese. Sist endret 10.12.2015 15:13
Fant du det du lette etter?