Innmelding skole og SFO

Frænaskolen.jpg - Klikk for stort bilde

Innmelding skole:

Vi ber om at alle foreldre/foresatte til barn som er født i 2011 melder inn barnet til skolestart.

Innmelding skole


Frist for innsending av skjema er 15. februar hvert år.

Digital påmelding til leksehjelp for Haukås, Sylte/Malme, Tornes og Aureosen skole skoleåret 2017/2018: 
 

Tilbudet er til de som går i 5., 6. og 7. klasse. Leksehjelp - påmelding

Utsatt skolestart:

Dersom foreldre/foresatte vurderer å søke om utsatt skolestart, ber vi om at dette nevnes i feltet ”Andre opplysninger” i innmeldingsskjemaet. Først når det foreligger uttalelse fra PP-tjenesten, skolen og/eller barnehage, kan rektor ved den enkelte skole ta stilling til om søknaden kan imøtekommes. En slik søknad kan bare imøtekommes i helt spesielle tilfeller.

Endelig frist for søknad om utsatt skolestart er satt til: 15.mars 2017.

Skulefritidsordning:

I Fræna blir det gitt tilbod om skulefritidsordning (SFO) i skuleåret (10 mnd.)for elevar på 1. – 4. årstrinn (elevar med nedsett funksjonsevne 1. – 7. årstrinn) ved desse skulane:

Samordna ferietilbod ved Haukås skole: I juni etter skuleslutt, august før skulestart og haust og vinterferie.

Informasjon om tilbodet kan ein få ved å vende seg til den enkelte skulen eller til sørviskontoret i kommunen.


Søknadsfrist alle SFO-tilboda i Fræna er 1. april.

Søknadsskjema SFO

SFO er open alle skuledagar (190 dagar). Ferietilbod (SFO-tilbod i haust- og vinterferie, etter skuleslutt i juni og før skulestart i august) blir samordna og lagt til Haukås skole.

Det vil bli gitt nærare informasjon frå den enkelte skule om innhald og rutinar i
SFO-tilbodet ved skulen.


Opningstider:
Dagleg opningstid blir fastsett på den enkelte skulen innanfor tidsramma kl. 07.00 – kl. 16.30.

Tilbod i skuleåret:

5 dagar/veke
4 dagar/veke
3 dagar//veke
2 dagar/veke
1 dag/veke

OPPHALDSBETALING
Kommunestyret fastset satsar for foreldrebetaling i SFO. Det blir gitt søskenmoderasjon og ferietilbod. Sjå her for satsar.

OPPSEIING
Til den einskilde skule. Oppseiingstida er på 3 mnd.

VEDTEKTER
Kommunale vedtekter for SFO vart fastsett av Fræna kommunestyre i møte 30.09.04.

 

 

 

Adresser grunnskule
Adresser grunnskule
SkulePostAdresseHjemmesideTelefon
Aureosen skuleSørsidevegen6408 Aureosen Heimeside71268820
Malme skuleMalmefjorden6445 MalmefjordenHeimeside71265687
Sylte skuleSylte6440 ElnesvågenHeimeside71265583
Haukås skoleBoks 1746447 Elnesvågen Heimeside71262617
Fræna U-skuleBoks 336440 ElnesvågenHeimeside71268780
Tornes skuleÅsvegen6443 TornesHeimeside71269184
Bud skulePrestgardsvegen6430 Bud Heimeside71268910
Hustad skoleHustadvegen 2806433 HustadHeimeside71266250
Fræna OpplæringssenterBrudesetbygget6440 ElnesvågenHeimeside92844596
Bjørnsund leirskuleKommunehuset6440 ElnesvågenHeimeside92069918

 

 

 

 

 

 

Sist endret 14.11.2017
Fant du det du lette etter?