Barnas representant i plansaker

Barnerepresentanten skal være barn og unges sitt talerør i den kommunale plankvardag. Lojaliteten skal ligge hos barn og unge og dei løysningar som best tener og tek i vare deirea behov og interesser i arealplaner. Barnerepresentanten utpeikast av kommunestyret, er politisk uavhengig og fristilt fra administrasjones instruksjonsmynde.

Fast representant er helsesøster Marita Jacobsen.

Barnerepresentanten er ikkje noko lokalt barneombod, men skal konsentrere seg om å ta vare på barna sine interesser i planarbeidet og i sakshandsaminga etter plan og bygningslova.

I plan- og bygningsloven § 9-1 heiter det:
"§ 9-1. Planleggingsmyndigheter i kommunen
Kommunestyret skal ha ansvaret for og ledelsen av kommuneplanleggingen og arbeidet med reguleringsplaner i kommunen. I hver kommune skal det være et fast utvalg for plansaker.
I kommuner med parlamentarisk styreform, jf kommuneloven kapittel 3, kan kommunestyret selv legge utvalgets funksjoner til kommunerådet. Kommuneloven § 31 nr. 6 kommer ikke til anvendelse når kommunerådet behandler saker som etter loven her er lagt til det faste utvalget for plansaker. Kommunestyret skal peke ut en etatsjef eller annen tjenestemann som skal ha særlig ansvar for å ivareta barns interesser når det faste utvalget etter denne paragraf utarbeider og behandler forslag til planer. "

Publisert av Siw Marika Johansen. Sist endret 15.02.2016 10:53
Fant du det du lette etter?