Hjelpetiltak fra barnevernstjenesten

Beskrivelse
Når barnet på grunn av forholdene i hjemmet eller av andre grunner har særlig behov for det, skal barneverntjenesten sørge for å sette i verk hjelpetiltak for barnet og familien. Hensynet til hva som er best for barnet, er avgjørende.

Slike hjelpetiltak kan være veiledning, støttekontakt, besøkshjem og økonomisk hjelp. Formidling av plass i fosterhjem og institusjon kan også være hjelpetiltak. Barn skal bo hjemme så sant det er mulig. Det legges vekt på å finne årsakene til problemene og drøfte dem med foreldre og barn.

Målgruppe
Barn under 18 år. Når barnet samtykker, kan tiltak videreføres inntil barnet har fylt 23 år.

Kriterier/vilkår
Behov for hjelpetiltak må være dokumentert.
Kontakt barnevernet på tlf. 71268100

Lover
Lov om barneverntjenester (barnevernloven) kap. 4 - særlige tiltak
Lov om barneverntjenester (barnevernloven) § 4-4 - hjelpetiltak for barn og barnefamilier
Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Retningslinjer
Barnevernet og taushetsplikten ... (rundskriv)
Barnevernloven gjelder for alle barn i Norge (rundskriv Q-06/2010)
Opplysningsplikt til barnevernet og barnevernets adgang til å gi opplysninger
Til barnets beste - samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten
Foreldre, venner, naboer, barnehage/skole, helsestasjon osv. som ser at et barn trenger et hjelpetiltak, kan melde fra til barneverntjenesten.

Klagemulighet
Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Kontaktpersoner
Stranden, Iren
iren.stranden@frana.kommune.no

Ansvarlig enhet
HELSE OG FAMILIE
Postadresse
Rådhuset
6440 Elnesvågen
Åpningstid
Vintertid: Kl. 08:00 - 16:00
Sommertid: Kl. 08:00 - 15:25
Leder: Iren Stranden
http://www.frana.kommune.no
barnevern@frana.kommune.no

Publisert av Siw Marika Johansen. Sist endret 04.11.2014 13:08
Fant du det du lette etter?