Barnehage - etablering og drift

Beskrivelse
Før en barnehage settes i drift, skal den godkjennes av kommunen. Alle barnehager som oppfyller de tre kriteriene/vilkårene i feltet under, må ha godkjenning. For å få godkjenning forplikter barnehageeier seg til å drive virksomheten i tråd med gjeldende regelverk. Blant kravene er:

  • Barnehagens vedtekter skal blant annet gi opplysninger om formål, opptakskriterier og åpningstider
  • For å sikre samarbeidet med barnas hjem skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg
  • Barnehagen skal føre internkontroll

Godkjente barnehager mottar offentlig driftstilskudd.

Målgruppe
Barnehageeiere

Kriterier/vilkår
Virksomheter som har ansvar for barn under opplæringspliktig alder plikter å søke godkjenning som barnehage når: 

  • Virksomheten er regelmessig og minst ett av barna har et ukentlig opphold på mer enn 20 timer

  • Antall barn som er til stede samtidig er ti eller flere når barna er tre år eller mer, eventuelt fem eller flere når barna er under tre år

  • Virksomheten utføres mot godtgjøring

Lover
Lov om barnehager (barnehageloven)
Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) kap. 3 - miljørettet helsevern
Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 10-9 Politiattest

Forskrifter
Forskrift om (...) dispensasjon og unntak fra utdanningskravet
Forskrift om (...) kontroll av beregning og utbetaling av kontantstøtte
Forskrift om foreldrebetaling i barnehager
Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlig tilskudd til ikke-kommunale barnehager
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler
Forskrift om pedagogisk bemanning
Forskrift om politiattest etter barnehageloven
Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver
Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage
Forskrift om særbehandling av menn

Retningslinjer
Kvalitet i barnehagen - St.meld. nr. 41 (2008-2009)
Mønsteravtale mellom kommunen og private barnehager
Rammeplan for barnehagen - temahefter
Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver
Rapportering av årsmelding for barnehager
Retningslinjer for revisorattestasjon for årsregnskap av ikke-kommunale barnehager (F-06-11)
Rutiner for legemiddelhåndtering i barnehage, skole og skolefritidsordning
Statstilskudd på barnehageområdet (rundskriv)
Statstilskudd til nye barnehageplasser (rundskriv F-04-10)
Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler (IK-2619)

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten
Kommunen vil gi deg veiledning om hvilke godkjenninger/uttalelser du som barnehageeier må innhente før barnehagemyndigheten kan godkjenne barnehagen. Du bør derfor tidlig kontakte kommunen for å få informasjon om hvilke krav kommunen stiller.

Saksbehandlingstid
Kommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når det antas at vedtaket vil bli fattet.

Klagemulighet
Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen i kommunen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning.

Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det.

Kontaktpersoner
Furumo, Turid
turid.furumo@frana.kommune.no  
Telefon: 71268107

Ansvarlig enhet
BARNEHAGER FRÆNA KOMMUNE
Telefon: 71268132
Telefaks: 71268190
Åpningstid
Vinter: 08:00 - 16:00
sommer 08:00 - 15:25
Leder: Elisabeth Kristiansen
elisabeth.kristiansen@frana.kommune.no
http://www.frana.kommune.no

Interne opplysninger
Det er viktig at de forskjellige kommunale instansene samordner sin behandling av godkjenningssøknader. Prøv å unngå at én kommunal godkjenningsmyndighet godkjenner søknaden etter ett regelverk samtidig som en annen myndighet gir avslag etter et annet regelverk. Skriv om hvordan kommunen samordner dette i feltet Søknadsbehandling.

Når kommunen godkjenner en barnehage, er det viktig å fatte et vedtak som er så presist som mulig. Kommunen må huske på at den som barnehagemyndighet skal føre tilsyn med barnehagen i ettertid. Hvordan vedtaket om godkjenning er utformet, kan lette tilsynsarbeidet. Det gjelder for eksempel beregning av hvor mange barn det er plass til innenfor barnehagens godkjenning. Barnas totale leke- og oppholdsareal og barnehagens arealnorm bør derfor være lett å identifisere i godkjenningen. Dette skal kommunen kontrollere i tilskuddsammenheng og ved eventuelt økning av barnetallet i barnehagen etter åpning.

 

Publisert av Siw Marika Johansen. Sist endret 21.03.2014 09:50
Fant du det du lette etter?